اسید فسفریک: تفاوت خوراکی و صنعتی

اسید فسفریک مخزن

  اسید فسفریک، در آماده سازی مشتقات آلبومین و صنایع قند و نساجی استفاده می شود. اسید فسفریک سه نوع نمک را تشکیل می دهد که مربوط به جایگزینی یک، دو یا سه اتم هیدروژن است. از جمله مهمترین نمکهای فسفات عبارتند از: دی هیدروژن فسفات سدیم (NaH2PO4)، برای کنترل غلظت یون هیدروژن (محلول) استفاده […]

اسید فسفریک: «خوراکی چینی» | مخزن

خرید و فروش اسید فسفریک خوراکی ۸۵ درصد چینی با بسته بندی مخزن با مدارک کامل و آنالیز